Polityka prywatności i regulamin serwisu

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest BHP-LEX sp z o.o., ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze, NIP: 626-297-96-72, REGON: 241726641 (oddział w Warszawie: ul. Krakowska 110, 02-256 Warszawa) (dalej „BHP-LEX”).

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, zapisem i rejestracją na szkolenia, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłanie informacji marketingowych.
Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach zapisu na szkolenia (pełna klauzula informacyjna w dziale „Klauzula informacyjna – szkolenia”),
 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 5 lat.
Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez BHP-LEX, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

Które dane należy nam podać?
W przypadku formularza kontaktowego, prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz treści wiadomości. Daną opcjonalną jest podanie numeru telefonu.

W przypadku formularza kontaktowego dotyczącego zapisu na konkretne szkolenie znajdującego się na podstronach dotyczących szkoleń – prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego. Te dane są niezbędne do finalnego zapisu Państwa na szkolenie i potwierdzenia tego drogą mailową lub telefoniczną. Danymi opcjonalnymi są nazwa firmy oraz NIP.
W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz BHP-LEX, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

Automatyczne podejmowanie decyzji:
Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez BHP-LEX Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Klauzula informacyjna – szkolenia:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BHP-LEX w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu zapisu na szkolenie, zgodnie z wysyłanym formularzem,
 • Dane osobowe mogą być ujawnione partnerom biznesowym, pracownikom lub współpracownikom BHP-LEX, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w danym szkoleniu.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu zapisu na szkolenie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Finalnie potwierdzenie zapisu na szkolenie nastąpi drogą mailową lub telefoniczną na wskazane w formularzu dane.

Prawo do rezygnacji:
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jak można się z nami skontaktować?
Zawsze mogą Państwo napisać na adres BHP-LEX sp z o.o., ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze, NIP: 626-297-96-72, REGON: 241726641 (oddział w Warszawie: ul. Krakowska 110, 02-256 Warszawa) lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail szkolenia@kursy-zawodowe24.pl lub zadzwonić pod numer +48 660 900 900.

REGULAMIN
dotyczący organizacji szkoleń przez firmę BHP-LEX sp z o.o.(oddział w Warszawie: ul. Krakowska 110, 02-256 Warszawa) (dalej „BHP-LEX”).

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu wspieranie jakości usług szkoleniowych poprzez ochronę praw klienta oraz instytucji szkoleniowej.

§2. ORGANIZATOR SZKOLEŃ
Organizatorem szkoleń jest BHP-LEX Sp z o.o., ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze (oddział w Warszawie: ul. Krakowska 110, 02-256 Warszawa) (dalej „BHP-LEX”).
Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym spółki.
Adres dla zgłoszeń elektronicznych : paulina.koszut@kursy-zawodowe24.pl
Firma organizuje zarówno szkolenia otwarte stacjonarne jak i szkolenia on-line, wykonując usługi szkoleniowe z należyta starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie

§3. ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Zamawiający szkolenie ma prawo oczekiwać, że:

 • spełnione zostaną założone cele szkolenia z oferty,
 • szkolenia zostaną przeprowadzone profesjonalnie zgodnie ze specyfikacją kształcenia osób dorosłych,
 • prowadzący szkolenie będzie przygotowany należycie i będzie posiadał wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną w zakresie tematyki szkolenia,
 • w przypadku szkolenia stacjonarnego zostaną spełnione odpowiednie warunki pracy, w szczególności dotyczące przepisów BHP, dostępu do mediów socjalnych oraz reżimu sanitarnego,
 • organizator szkoleń zapewni warunki formalne, a także wyda odpowiednie certyfikaty.

2. Zamawiający szkolenie, ma prawo do odwołania swojej obecności na szkoleniu, w terminie nie przekraczającym 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. W sytuacji innej niż opisana, organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 30% wartości kursu.
3.Organizator szkoleń ma prawo oczekiwać, że:

 • uczestnicy szkolenia przybędą punktualnie i będą w nim uczestniczyć w pełnym wymiarze czasowym, niezależnie czy jest to szkolenie stacjonarne czy w formie webinarium,
 • uczestnicy, po szkoleniu wypełnią ankiety umożliwiając dopasowanie i udoskonalanie programu szkolenia,
 • zostaną spełnione formalne warunki umowy
 • w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, uczestnicy dopełnią wszelkich formalności przewidzianych regulaminem
 • 4.W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, firma szkoleniowa podejmie natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi zasadami
  5.Organizator zastrzega sobie prawo do :
 • pobrania zadatku w wysokości 500 zł celem zagwarantowania Zamawiającemu miejsca w wybranym szkoleniu.
 • odwołania szkolenia w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym szkoleniem. Instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do zaproponowania innego terminu, lokalizacji bądź zwrotu 100% kosztów szkolenia.

§4. REKLAMACJE
1.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z oferta oraz ustalonymi zasadami
2.Reklamacja lub skarga powinna zostać doręczona bezpośrednio do siedziby firmy, pocztą tradycyjną listem poleconym lub e-mailem na adres : paulina.koszut@kursy-zawodowe24.pl, nie później niż 3 dni kalendarzowych od ostatniego dnia
3.Reklamacja złożona po terminie nie będzie rozpatrzona
4.Na zgłoszeniu reklamacyjnym należy wpisać nazwę firmy zamawiającego szkolenie, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, uzasadnienie złożenia reklamacji oraz oczekiwania względem organizatora
5.Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeśli rozpatrzenie będzie wymagało dodatkowych wyjaśnień, to okres rozpatrzenia może się wydłużyć do 21 dni

§5. REKOMPENSATA
1.W przypadku uznania reklamacji organizator szkolenia zaproponuje jedną z poniższych metod rekompensaty

 • zniżka 15% na kolejne szkolenie,
 • ponowna realizacja szkolenia w innym terminie wskazanym przez organizatora,
 • dodatkową formę szkolenia, np. w postaci lekcji internetowych uzupełniających,

§6. KODEKS CYWILNY
Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

§7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ NIEPRZEWIDZIANYCH
1.Zachowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu organizacji szkoleń (sali szkoleniowej)

  • Sale szkoleniowe w których odbywają się szkolenia spełniają zasady BHP i PPOŻ,
  • W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPOŻ.

2.Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:

  • Trener prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Firmy szkoleniowej, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
  • Przedstawiciel firmy szkoleniowej ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak

3.Choroby lub inne sytuacje powodujące nieobecność trenera:

  • Instytucja szkoleniowa zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmiany terminu szkolenia otwartego, nie później niż 2 dni przed datą jego rozpoczęcia bez ponoszenia konsekwencji.

4.Brak dostępności miejsca szkolenia

  • W przypadku braku dostępności miejsca szkolenia, Firma podejmie działania do zapewnienia innej sali szkoleniowej w tym samym budynku, o ile zachowuje wymagany standard.
  • W przypadku szkolenia otwartego, Firma szkoleniowa zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.

5.Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych.

 • Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej, a w wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia prowadzenie szkolenia.