Kontrolne Pomiary

Czym  są pomiary elektryczne i dlaczego są ważne?

Jest to kontrola, sprawdzenie czy dany mechanizm elektryczny oraz zainstalowane jednostki elektryczne są wykonane i przyłączone bez zarzutu. Sprawa ta wywodzi się z  Prawa Budowlanego, które mówi, że budynek  powinien być poddawany regularnej inspekcji przez administratora przynajmniej raz na 5 lat. Kontrola sprowadza się do sprawdzenia stanu technicznego i zdatności do eksploatowania nieruchomości.

 

Kto jest upoważniony przeprowadzić czynności kontrolno-pomiarowe?

Osobą kompetentną jest ta, która posiada odpowiednie uprawnienia.

 

Jakie uprawnienia i jak je zdobyć?

Osoba, która chce przeprowadzać pomiary instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych powinna dysponować stosownym świadectwem kwalifikacyjnym. Decydując się na szkolenie oraz egzamin w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich taka osoba powinna wskazać uprawnienia G1 czyli eksploatacją (E) i dozór (D). Gdy czynności kontrolne świadczy osoba, która dysponuje wyłącznie kwalifikacjami typu E całe sprawozdanie z wykonanych pomiarów należy zweryfikować i podpisać przez osobę, która posiada wyżej wymienione uprawnienia.

 

Jak przebiega taka kontrola?

Weryfikacja, czy każde czynności przy pomocy których sprawdza się stan techniczny i kompatybilność instalacji elektrycznej są zgodne z normą HD 60364.
Kolejnym krokiem jest oszacowanie instalacji elektrycznej, która zawiera inspekcje, testy i sporządzanie protokołu.
Po trzecie, inspekcja czyli nadzór instalacji elektrycznej za pomocą wszystkich odpowiednich zmysłów wzroku, słuchu, dotyku w celu zyskania przekonania, czy wyposażenie elektryczne zostało odpowiednio dostosowane i przyłączone.
Następne są próby, użycie w instalacji środków pomiarowych, dzięki którym sprawdzana jest jej efektywność.
Podsumowaniem czynności jest protokołowanie mówiąc wprost zapis rezultatów oględzin i prób.
Ostatnim krokiem jest konserwacja czyli wszystkich technicznych prac, wraz z poczynaniami nadzoru, dedykowanych  do utrzymania instalacji w stanie, w którym może wykonywać poprawnie funkcjonować.

 

Kiedy powinniśmy wykonać takie czynności?

Gdy obiekt ma zostać oddany do eksploatacji, w czasie zainstalowania czy też usprawnienia jednostki z energia elektryczną.
W wyniku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, powiązanych z ludzką działalnością bądź zjawiskami jak potężne wichury, wzmożone opady, nawałnice, powodzie, pożary w wyniku, których doszło lub mogło dojść do uszkodzenia obiektu.